Lal Bahadur Shastri Polytechnic Manda Prayagraj

S.No. Teaching Staff Qualification
1 Mr. Dr. Arun Kumar
Singh
PHD
2 Mr. Sunil Kumar
Chaudhary
M.Tech. (P)
3 Mr. Rajneesh
Upadhayay
M.Tech. (P)
4 Mr. Pavan Kumar
Keshri
M.Tech (P)
5 Mr. Chandan Srivastava M.Tech
6 Mr.Bhargav prakash
Maurya
B.Tech.
7 Mr. Amrendra Pratap
Singh
B.Tech.
8 Mis.Priti Gupta B.Tech.
9 Mr. Sunil Kumar
Pandey
Graudation
10 Mr. Dinesh Kumar Graudation
11 Mr. Krishn Kumar Shah AMIE
12 Mr. Ravi Kesharwani M.Lib.Isc,PGDCA
13 Mr. Ram Surat Bind Diploma
14 Mr. Lal Jee Maurya Diploma
15 Mr. Rajendra Kumar Diploma
16 Mis. Shalini Pandey Diploma